การจำนำคืออะไร? คีย์เวิร์ด: จำนำบ้าน, จำนำที่ดิน, จำนำคอนโด, จำนำรถยนต์, จำนำทะเบียนรถ

บทความ 9 Feb 12

คีย์เวิร์ด: จำนำบ้าน, จำนำที่ดิน, จำนำคอนโด, จำนำรถยนต์, จำนำทะเบียนรถ

การจำนำคืออะไร? บทความดีๆมีสาระจาก Land Easy Cash...

การจำนำ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้จำนำ" นำสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีก คนหนึ่งเรียกว่า "ผู้รับจำนำ" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่ผู้จำนำเป็นหนี้ผู้รับจำนำ (ป.พ.พ. มาตรา 747) ตัวอย่าง นาย ก. ได้กู้เงินนาย ข. เป็นเงิน 3,000 บาท โดยนาย ก. มอบสร้อยคอทองคำให้นาย ข. ยึดถือไว้ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้เงินกู้ 3,000 บาท ของนายก. สัญญาเช่นนี้ เรียกว่า สัญญาจำนำ

ทรัพย์สินที่จะใช้จำนำได้ ทรัพย์สินที่จะใช้จำนำได้แก่ "สังหาริมทรัพย์" ทุกชนิด

"สังหาริมทรัพย์" ได้แก่ ทรัพย์สินทั้งหลายซึ่งอาจเคลื่อนจากที่หนึ่งไปแห่งอื่นได้เช่น รถยนต์, นาฬิกา , แหวน , สร้อย ฯลฯ

สิทธิของผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำมีสิทธิยึดของที่จำนำไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้คืนแล้วจนครบถ้วน (ป.พ.พ. มาตรา 758)

สิทธิจำนำมีขอบเขตเพียงใด

การจำนำย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้ดังต่อไปนี้คือ
1. ต้นเงิน
2. ดอกเบี้ย
3. ค่าเสียหายในการไม่ชำระหนี้
4. ค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนำ
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินที่จำนำ
6. ค่าทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์ที่จำนำ ซึ่งผู้รับจำนำมองไม่เห็นในวันรับจำนำนั้น เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว หากลูกหนี้ (ผู้จำนำ) ผิดนัดไม่ยอมชำระหน...อ่านต่อ

 การขายฝากคืออะไร? คีย์เวิร์ด: ขายฝาก, ขายฝากที่ดิน, ขายฝากบ้าน, ขายฝากคอนโด

บทความ 8 Feb 12

คีย์เวิร์ด: ขายฝาก, ขายฝากที่ดิน, ขายฝากบ้าน, ขายฝากคอนโด

การขายฝากคืออะไร? บทความดีๆมีสาระจาก Land Easy Cash...

 

การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ ฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้

 

แบบของสัญญาขายฝาก

 

1. ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่น บ้าน หรือที่ ดิน หรือขายฝากเรือกำปั่น หรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มี ระวาง ตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป เรือนแพที่คนอยู่อาศัย สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า โค เป็นต้น

 

2. ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ ที่มีราคา 500 บาทหรือเรียกว่า 500 บาท ขึ้นไป การขายฝากนี้จะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ขายและผู้ซื้อลงชื่อไว้ในหนังสือ หรือต้อง มีการวางมัดจำ หรือมีการชำระหนี้บางส่วนไปแล้ว มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้ศาล บังคับไม่ได้

 

การไถ่ทรัพย์คืนหรือการซื้อกลับคืน การไถ่ทรัพย์คืนหรือการซื้อกลับคืน...

 

1. สินไถ่ คือ จำนวนเงินที่ผู้ขายฝากต้องนำมาชำระแก่ผู้รับซื้อฝาก เพื่อขอไถ่เอา ทรัพย์คืนซึ่งอาจจะตกลงไว้ในสัญญาขายฝากห...อ่านต่อ

 การจำนองคืออะไร? คีย์เวิร์ด: จำนองบ้าน, จำนองที่ดิน, จำนองคอนโด

บทความ 8 Feb 12

คีย์เวิร์ด: จำนองบ้าน, จำนองที่ดิน, จำนองคอนโด

การจำนองคืออะไร? บทความดีๆมีสาระจาก Land Easy Cash...

 

การจำนองการจำนองนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยจะเห็นว่ามีผู้นำเอาอสังหาริมทรัพย์ไปจำนองมากมาย และมีหลายคนไม่อาจไถ่ถอนคืนมามาได้ ต้องเสียอสังหาริมทรัพย์นั้นอย่างน่าเสียดาย

 

ความหมายของการจำนองการจำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดิน หรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนอง"เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือ ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ.มาตรา 702)

 

ตัวอย่าง นาย ก. ได้กู้เงินจากนาย ข. เป็นจำนวน 1 แสนบาท โดยนาย ก. ได้นำที่ดินของตน จำนวน 1 แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 1 แสนบาท ที่นาย ก. ได้กู้ไปจากาย ข. โดยนาย ก. ยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดิน ของตนได้ตามปกติ

 

การจำนองเพื่อการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง นั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ...

 

1. การจำนองทรัพย์ของตนเองเพื่อการประกันการชำระหนี้ของตนเอง

ตัวอย่าง นาย ก. ได้กู้เงินจากนาย ข. 1 แสนบาท โดยนาย ก. นำที่ดินซึ่งเป็นของตนเอง...อ่านต่อ